ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ НА СТАЦИОНАРНАТА КИС:

 • Стационарната КИС е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили с личен състав и предоставените им ресурси, на Министерството на отбраната с другите ведомства и за осигуряване експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на отбраната и сигурността на страната.
 • Стационарната КИС е юридическо лице със седалище град София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
 • Дейността на Стационарната КИС се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), Кодекса на труда (КТ), действащото законодателство и актовете на министъра на отбраната.
 • Стационарната КИС осигурява единна информационна среда, постоянна работоспособност и експлоатационна готовност на стационарните комуникационно-информационни възли.
 • Стационарната КИС поддържа готовност за предоставяне/поемане на ресурс от обществените електронни съобщителни мрежи на оператори в страната за нуждите на въоръжени сили от страните – членки на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).
 • Стационарната КИС предоставя на стационарните пунктове за управление технически възможности за привързване към Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната (КАС) и за осигуряване на комуникационен пренос между тях и осигурява поддръжката на комуникационния ресурс на Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили.
 • При изпълнение на задачите си Стационарната КИС взаимодейства с други структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и други органи на изпълнителната власт.
 • Взаимодействието се осъществява на основата на:
 1. действащите нормативни актове;
 2. сключени договори и споразумения;
 3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми;
 4. актове на министъра на отбраната.
 • Взаимодействието на Стационарната КИС с други организации в страната включва:
 1. участие в съвместно извършване на изследвания, експерименти и изпитвания;
 2. участие в изпълнение на научни и научно-приложни разработки;
 3. участие в изготвяне на експертни заключения;
 4. обмен на научна, научно-техническа и експертна информация;
 5. участие в семинари, симпозиуми, научни и научнопрактически конференции, курсове и други.
 • Формите на съвместна работа могат да се променят в зависимост от поставените задачи.
СКИС © 2021 г.