ПЕРСПЕКТИВИ

Полковник Людмил Стоянов:

Подобряваме качеството на предоставяните услуги

Нека да отворим широко вратите на БА за хората със сърце, душа и отговорност за родината, казва командирът на Стационарната КИС

Андрей РАНГЕЛОВ

Г-н полковник, какви са главните направления, по които работи Стационарната КИС в момента?

– Фокусът продължава да бъде човекът, личният състав. Целта ни е да създадем действително привлекателни условия на труд. Не говоря само за здравословни и безопасни условия на труд, но привлекателни и като микроклимат на колективите. Когато личният състав отива с желание да изпълнява своите задължения, тогава резултатите са позитивни. Така че фокусът и занапред ще бъде върху личния състав. Друга задача, която предстои, е постигането на начална оперативна способност в новосформирания център за управление и киберотбрана. Разчетите ни са това да се случи през май. Ще работим и по предоставянето на всички базови услуги от формированията на Стационарната КИС. Уникално е, че ние сме доставчик на такива услуги за цялата БА и ВС, а имаме формирования, които до момента все още не се ползват. Това е сериозна задача. Не на последно място са и проектите за модернизация. Голяма част от тях са текущи. Има и нови, които ще стартират през 2018 г.

Вие сте начело на Стационарната КИС от половин година, но каква е равносметката на системата за цялата изминала 2017 г.?

– Да, действително, аз съм на тази длъжност от 20 юли 2017 г. Основните усилия през изтеклата календарна година бяха въвеждането на новите длъжностни разписания на немалка част от формированията. Достоен за отбелязване е фактът, че през много години досега са закривани военни формирования. През 2017 г. в състава на Стационарната КИС бяха открити три нови формирования в квотата от личен състав, която ни е предоставена. Успоредно с това трябваше да бъдат изготвени всички регламентиращи документи за дейността на едно новосъздадено военно формирование. Друго предизвикателство беше въвеждането на новата директива за бойна готовност и мобилизация. Тя наложи разработването на нови планове, актуализиране на доста голям набор от документи, които съпътстват изпълнението на сроковете, заложени в новата директива. Като предизвикателство през изтеклата година бих посочил и поддържането на текущия некомплект на личен състав, който да позволи изпълнението на основната мисия на Стационарната КИС.

Какви основни проекти, свързани с обновлението на техниката и модернизацията се изпълняват в момента?

– Проектите се реализират на базата на няколко програми. Основните проекти за модернизация в ИТ сферата се финансират от програмата, на която главен мениджър е Дирекция КИС в Щаба на отбраната. Това са големите проекти за модернизация – „Странджа-2”, Автоматизираната информационна система на БА, автоматизирана мрежа за връзка с подвижни обекти, мрежата за обмен на класифицирана информация на НАТО до ниво „Секретно”. Имаме и проекти за изграждането на мрежа за обмен на национална класифицирана информация до ниво „Секретно”, чието акредитиране предстои през 2018 г. Изпълняваме и редица текущи проекти по поддръжка на всички системи.

– Има ли достатъчно финансиране за проектите?

– Финансирането никога не е достатъчно. Но в рамките на отпуснатия бюджет считам, че ние ще запазим работоспособността на системите и качеството на услугите няма да бъде занижено. Напротив, то ще бъде завишавано. Имам предвид, че предстои преминаването на преноса през оптични кабелни магистрали за сметка на досегашния радиорелеен пренос. Потребителите веднага ще усетят подобрение в качеството на услугите.

Съществува ли некомплект на личен състав в системата?

– На фона на общия некомплект във ВС в Стационарната КИС заетите длъжности с военнослужещи са 87 на сто и с цивилни служители – 96 на сто. Общо за цялата система окомплектоването е 89 на сто. На пръв поглед процентът е доста висок. Но особеното в случая е, че падане ли под тези равнища, вече ще бъде осезаемо за поддръжката, експлоатацията, носенето на дежурствата, на всички сегменти, на целия „пъзел”, наречен Стационарна КИС. Личният състав на системата е високо подготвен. Той е атрактивен на пазара на труда, особено в ИТ сектора. И усилията ни са да създадем условия, които да мотивират и задържат младите специалисти. Предоставяме възможност на войнишкия състав след завършване на учебен център да му бъдат предложени сержантски длъжности. Стараем се да поддържаме квалификацията на специалистите чрез ежегодни курсове в България и в чужбина. Създаваме условия за тясно сътрудничество и работа с Института по отбрана, с Дирекция КИС. Не на последно място е и участието в международни учения и тренировки, където се тестват съвременни системи, включително и по особено актуалната напоследък киберотбрана.

Има ли начин някои ключови длъжности, за които в цивилния ИТ сектор се получават много високи заплати, да бъдат стимулирани с по-високи възнаграждения?

– Финансовото възнаграждение на военнослужещите е регламентирано с акт на министъра. Аз нямам допълнителен инструментариум да въздействам по този начин. Но считам, че основният мотив за задържане на тези специалисти е отношението и уважението на труда им. Неслучайно имаме офицери, които са напуснали редовете на БА, служили са във формированията на Стационарната КИС и при новосъздадената възможност се завръщат с желание. Така че – според мен, военнослужещи, които осъзнават своя дълг и чест на служба в интерес на родината, не се нуждаят от допълнителна мотивация. Разбира се, възнагражденията на никого не са достатъчни, но считам, че има доста механизми, които могат да поощрят именно тази категория военнослужещи. Те не са никак малко. Трудът, който ежедневно полагат, е достоен за уважение.

Смятате ли, че са необходими нормативни промени, свързани с допълнителните плащания, които да повишат мотивацията на личния състав?

– Ще споделя лично мнение. Когато системата се нуждае от спешни мерки за окомплектоване с личен състав, следва да се полагат нетрадиционни решения. Участваме на пазара на труда и не е новина, че военната професия не е атрактивна. Но считам, че в България все още има млади хора, които са достатъчно отговорни за родината си. Нека да бъдат създадени условия точно те да постъпят в редовете на БА. Предложението ми би било – да отворим широко вратите на БА за хората със сърце, душа и отговорност за родината.

Какви са основните посоки в работата на Стационарната КИС през 2018 г.?

– Главното е да повишаваме качеството на предоставените услуги. Нашият труд действително е незабележим, както заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви (по време на неотдавнашния анализ на Стационарната КИС – б. а.) – seamless. И това е добре, защото когато потребителите на тези услуги са доволни, и ние сме доволни. Предстои ни участие във всички планирани дейности за подготовка на войските през 2018 г., в това число и международни прояви, чрез предоставяне на заявен необходим комуникационен ресурс. Ще има участие в международни учения с експерти, специалисти, особено в областта на киберотбраната, защото там е мястото, където те да получат допълнителна квалификация.

Фото Красимир ТОДОРОВ

СКИС © 2021 г.