Доставка на автомобили с висока проходимост тип пикап
НомерSCIS-38040-2020-010
Вид на процедуратаПо чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 10.07.2020 г.
Състояние на процедуратасъбиране на оферти
Обявление в РОП03435-2020-0002
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактИвайло Иванов, тел.029226740, факс 029226714, e-mail: stat_kis@armf.bg
Документация
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:52Документация за доставка на високопроходими автомобили
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:52Приложение № 1 Техническа спецификация пикапи
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:52Приложение № 2 Методика за комплексна оценка на офертте
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:52Приложение № 3 Опис по чл 47 ал 3 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:52Приложение № 4 Техническо предложение
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:53Приложение № 5 Ценово предложение
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:53Приложение № 6 Декларация за срока на валидност на офертата
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:53Приложение № 7 Декларация за приемане на условията в проекта на договор
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:53Приложение № 8 Декларация по чл327 от ЗОВС
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:53Приложение №9 Проект на договор
ИЗТЕГЛИ10.06.2020 г. 08:53Приложение №10 ЕЕДОП образец
ИЗТЕГЛИ16.06.2020 г. 08:32Решение
ИЗТЕГЛИ16.06.2020 г. 08:32Обявление
ИЗТЕГЛИ16.06.2020 г. 13:17Приложение № 1А Техническа спецификация пикапи
ИЗТЕГЛИ16.06.2020 г. 13:43Решение за изменение
ИЗТЕГЛИ13.07.2020 г. 16:22Протокол по чл54(7)
ИЗТЕГЛИ13.07.2020 г. 16:22Съобщение за отваряне на ценови предложения
ИЗТЕГЛИ17.07.2020 г. 10:15Доклад по чл60(1) от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ17.07.2020 г. 10:15Решение за определяне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ21.07.2020 г. 09:45Договор МОТО-ПФОЕ
СКИС © 2020 г.